Đề tài NCKH
Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đội ngũ viên chức hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ công của một số nước trên thế giới. :
Mã Đề tài ĐT477
Tác giả CN Trần Lưu Trung
Nhan đề Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đội ngũ viên chức hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ công của một số nước trên thế giới. : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Lưu Trung
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: quan niệm về dịch vụ công và quy định về viên chức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công ở một số nước trên thế giới; Chương 2: thực trạng quản lý viên chức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công ở một số nước trên thế giới và nhận xét, đánh giá; Chương 3; Đối chiếu kinh nghiệm nước ngoài với quy định hiện hành về quản lý đội ngũ viên chức của nước ta và một số đề xuất, gợi mở về quản lý viên chức dịch vụ công ở Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 157tr.
Thuật ngữ chủ đề Kinh nghiệm quản lý đội ngũ viên chức
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Dịch vụ công
Từ khóa tự do Viên chức
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Sơn
Tác giả(bs) CN Lê Như Thái Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02580-1
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012918
00217
004AFB63DBD-9FA5-4223-9C63-90D121B4BE7A
005201805070947
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180507095012|zdothihong
091 |aĐT477
100 |aTrần Lưu Trung
245 |aNghiên cứu kinh nghiệm quản lý đội ngũ viên chức hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ công của một số nước trên thế giới. : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Lưu Trung
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a157tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: quan niệm về dịch vụ công và quy định về viên chức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công ở một số nước trên thế giới; Chương 2: thực trạng quản lý viên chức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công ở một số nước trên thế giới và nhận xét, đánh giá; Chương 3; Đối chiếu kinh nghiệm nước ngoài với quy định hiện hành về quản lý đội ngũ viên chức của nước ta và một số đề xuất, gợi mở về quản lý viên chức dịch vụ công ở Việt Nam.
650 |aKinh nghiệm quản lý đội ngũ viên chức
653 |aQuản lý
653 |aThế giới
653 |aDịch vụ công
653 |aViên chức
700 |aNguyễn Minh Sơn
700 |aLê Như Thái Sơn
700 |aNguyễn Thị Quỳnh Giang
710 |aBộ Nội vụ|bVụ Hợp tác quốc tế
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02580-1
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02580 Kho Thư Viện ĐT477 Đề tài khoa học 1
2 KTV02581 Kho Thư Viện ĐT477 Đề tài khoa học 2
  1 of 1