Đề tài NCKH
Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ của các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên :
Mã Đề tài ĐT476
Tác giả CN Hoàng Sĩ Nguyên
Nhan đề Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ của các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Hoàng Sĩ Nguyên
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ; Chương 2: thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ của các tỉnh Miền trung- Tây Nguyên; Chương 3: phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ các trỉnh Miền trung - Tây Nguyên.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 145tr.
Thuật ngữ chủ đề Bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Bồi dưỡng
Từ khóa tự do Nhân lực
Từ khóa tự do Miền trung
Từ khóa tự do Ngành Nội vụ
Tác giả(bs) CN Võ Công Chánh
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Đào Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tạo
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02578-9
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012917
00217
0043FB01E18-22B2-49A9-AA21-6349CD981AFA
005201804111117
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180411111943|zdothihong
091 |aĐT476
100 |aHoàng Sĩ Nguyên
245 |aĐào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ của các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cHoàng Sĩ Nguyên
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a145tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ; Chương 2: thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ của các tỉnh Miền trung- Tây Nguyên; Chương 3: phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ các trỉnh Miền trung - Tây Nguyên.
650 |aBồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ
653 |aĐào tạo
653 |aBồi dưỡng
653 |aNhân lực
653 |aMiền trung
653 |aNgành Nội vụ
700 |aVõ Công Chánh
700 |aĐặng Thị Đào Trang
700 |aNguyễn Văn Tạo
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02578-9
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02578 Kho Thư Viện ĐT476 Đề tài khoa học 1
2 KTV02579 Kho Thư Viện ĐT476 Đề tài khoa học 2
  1 of 1