Đề tài NCKH
Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay. :
Mã Đề tài ĐT475
Tác giả CN Hà Quang Ngọc
Nhan đề Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay. : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Hà Quang Ngọc
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: những vấn đề lý luận về mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản; Chương 2: thực trạng mô hình tự quản cộng đồng thôn, làng, ấp, bản ở nước ta hiện nay; Chương 3: đề xuất mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản ở nước ta trong thời gian tới.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 105tr.
Thuật ngữ chủ đề Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Làng
Từ khóa tự do Mô hình tự quản
Từ khóa tự do Thôn
Tác giả(bs) CN Trần Thị Minh Châu
Tác giả(bs) CN Hà Quang Trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Trà Lê
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02576-7
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012916
00217
004928A5E7C-25A5-45F3-9B3D-DCF6CF9E7FF0
005201804110953
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180411095602|zdothihong
091 |aĐT475
100 |aHà Quang Ngọc
245 |aMô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay. : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cHà Quang Ngọc
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a105tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: những vấn đề lý luận về mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản; Chương 2: thực trạng mô hình tự quản cộng đồng thôn, làng, ấp, bản ở nước ta hiện nay; Chương 3: đề xuất mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản ở nước ta trong thời gian tới.
650 |aMô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản
653 |aCải cách hành chính
653 |aLàng
653 |aMô hình tự quản
653 |aThôn
700 |aTrần Thị Minh Châu
700 |aHà Quang Trường
700 |aNguyễn Thị Trà Lê
710 |aBộ Nội vụ|bTrường Đại học Nội vụ Hà Nội
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02576-7
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02576 Kho Thư Viện ĐT475 Đề tài khoa học 1
2 KTV02577 Kho Thư Viện ĐT475 Đề tài khoa học 2
  1 of 1