Đề tài NCKH
Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta :
Mã Đề tài ĐT473
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Nhan đề Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Nguyễn Thị Thu Hà
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở khoa học về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở Việt Nam; Chương 2: thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: quan điểm, giải pháp hoàn thiện kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan pháp và cơ quan tư pháp.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 139tr.
Thuật ngữ chủ đề Kiểm soát quyền lực nhà nước
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Quyền lực
Từ khóa tự do Cơ quan tư pháp
Từ khóa tự do Cơ quan lập pháp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Phượng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Diệu Oanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Đào
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02572-3
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012914
00217
004E776E24A-19C9-41E1-AEA2-29268A18FBE1
005201804110928
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180411093112|zdothihong
091 |aĐT473
100 |aNguyễn Thị Thu Hà
245 |aVề kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Thị Thu Hà
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a139tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: cơ sở khoa học về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở Việt Nam; Chương 2: thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: quan điểm, giải pháp hoàn thiện kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan pháp và cơ quan tư pháp.
650 |aKiểm soát quyền lực nhà nước
653 |aNhà nước
653 |aKiểm soát
653 |aQuyền lực
653 |aCơ quan tư pháp
653 |aCơ quan lập pháp
700 |aNguyễn Thị Phượng
700 |aTrần Thị Diệu Oanh
700 |aNguyễn Ngọc Đào
710 |aBộ Nội vụ|bHọc viện Hành chính Quốc gia
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02572-3
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02572 Kho Thư Viện ĐT473 Đề tài khoa học 1
2 KTV02573 Kho Thư Viện ĐT473 Đề tài khoa học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào