Đề tài NCKH
Nâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ :
Mã Đề tài ĐT472
Tác giả CN Vũ Văn Phú
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Vũ Văn Phú
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: những vấn đề chung về hoạt động hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; Chương 2: thực trạng hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văng thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; Chương 3: giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 150tr.
Thuật ngữ chủ đề Nâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Văn thư
Từ khóa tự do Lưu trữ nhà nước
Tác giả(bs) CN Phạm Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Hồ Anh Tú
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hồng Diệu
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02570-1
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012913
00217
00462630246-8D94-4D3D-AED2-6F68EB9FDD9E
005201804101627
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180410162955|zdothihong
091 |aĐT472
100 |aVũ Văn Phú
245 |aNâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cVũ Văn Phú
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a150tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: những vấn đề chung về hoạt động hướng dẫn, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; Chương 2: thực trạng hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văng thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; Chương 3: giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.
650 |aNâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ
653 |aHoạt động
653 |aKiểm tra
653 |aVăn thư
653 |aLưu trữ nhà nước
700 |aPhạm Thanh Hà
700 |aHồ Anh Tú
700 |aTrần Thị Hồng Diệu
710 |aBộ Nội vụ|bCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02570-1
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02570 Kho Thư Viện ĐT472 Đề tài khoa học 1
2 KTV02571 Kho Thư Viện ĐT472 Đề tài khoa học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào