Đề tài NCKH
Quan hệ giữa giáo hội phật giáo Việt Nam với các tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo và công tác quản lý nhà nước :
Mã Đề tài ĐT471
Tác giả CN Trần Thị Minh Nga
Nhan đề Quan hệ giữa giáo hội phật giáo Việt Nam với các tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo và công tác quản lý nhà nước : Đề tài khoa học cấp Bộ /
Thông tin trách nhiệm Trần Thị Minh Nga
Tóm tắt Ngoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: khái quát về tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo Việt Nam; Chương 2: thực trạng quan hệ giữa giáo hội phật giáo Việt Nam với các tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo Việt Nam và công tác quản lý nhà nước trong mối quan hệ này; Chương 3: Những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa giáo hội phật giáo Việt Nam với tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo giải pháp và kiến nghị.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 89tr.
Thuật ngữ chủ đề Giáo hội phật giáo Việt Nam
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Hệ phái
Từ khóa tự do Sơn môn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Long
Tác giả(bs) CN Lê Trung Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phúc Nguyên
Tác giả(bs) TT Bộ Nội vụ
Địa chỉ ISOS Kho Thư Viện (2): KTV02568-9
Tệp tin điện tử http://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012912
00217
0043BF40A7F-226F-4E87-91F4-B51F06AE4711
005201804101613
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180410161612|zdothihong
091 |aĐT471
100 |aTrần Thị Minh Nga
245 |aQuan hệ giữa giáo hội phật giáo Việt Nam với các tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo và công tác quản lý nhà nước : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cTrần Thị Minh Nga
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a89tr.
520 |aNgoài mở đầu và kết luận còn có 3 chương: Chương 1: khái quát về tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo Việt Nam; Chương 2: thực trạng quan hệ giữa giáo hội phật giáo Việt Nam với các tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo Việt Nam và công tác quản lý nhà nước trong mối quan hệ này; Chương 3: Những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa giáo hội phật giáo Việt Nam với tổ chức, hệ phái, sơn môn phật giáo giải pháp và kiến nghị.
650 |aGiáo hội phật giáo Việt Nam
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aPhật giáo
653 |aHệ phái
653 |aSơn môn
700 |aNguyễn Văn Long
700 |aLê Trung Kiên
700 |aNguyễn Phúc Nguyên
710 |aBộ Nội vụ|bBan Tôn giáo Chính phủ
852|aISOS|bKho Thư Viện|j(2): KTV02568-9
85611|uhttp://lib.isos.gov.vn/kiposdata/coverimages/detaicapbothumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KTV02568 Kho Thư Viện ĐT471 Đề tài khoa học 1
2 KTV02569 Kho Thư Viện ĐT471 Đề tài khoa học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào