Danh mục tài liệu tham khảo tháng 01 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Kinh tế khu vực công - Những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 215tr. : bảng ; 21cm. Ký hiệu: 354/ K312T.

Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề về khu vực công và hoạt động kinh tế trong khu vực công, vai trò của chính phủ đối với khu vực công trong nền kinh tế thị trường; phân bố nguồn nhân lực cho phát triển trong kinh tế thị trường; vai trò của khu vực công trong bảo đảm công bằng xã hội; chi tiêu công; lựa chọn công.

2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước : Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Võ Kim Sơn, Đặng Khắc Ánh, Nguyễn Thị Hồng Hải... ; Chỉnh sửa, bổ sung: Lê Thanh Bình.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 487tr. ; 21cm. Ký hiệu: 352/ NH556V.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về lý luận về quản lý hành chính nhà nước; quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở; quản lý ngân sách địa phương; quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở; quản lý hoạt động kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, hành chính, tư pháp ở cơ sở...

3. Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Bá Dương, Lê Đinh Mùi... ; Chỉnh sửa, bổ sung: Trần Thị Minh Ngọc.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 278tr. : minh hoạ ; 21cm. Ký hiệu: 352.3214/ M458S.

Tóm tắt: Trình bày những bài học về hoạt động lãnh đạo, phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý; các kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định, tuyên truyền, thuyết phục, thu thập và xử lý thông tin, xử lý tình huống chính trị - xã hội, đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở, kĩ năng điều hành công sở và soạn thảo văn bản của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

4. Giáo trình quản lý phát triển địa phương / Đàm Văn Nhuệ, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Cúc (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 503tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 338.9597/ GI-108T.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý phát triển địa phương; mô hình hoá, tăng trưởng kinh tế và quan hệ kinh tế giữa các địa phương; phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương; hoạch định chiến lược phát triển tổng thể kinh tế xã hội địa phương...

5. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Nguyễn Thị Như Hà, Phạm Thị Khanh, An Như Hải.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 454tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075 Đ561L.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng và phát triển nền văn hoá, quan điểm về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh....

6. Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Vũ Dương Châu, Đỗ Ngọc Ninh, Hoàng Văn Ngoan... ; Chỉnh sửa, bổ sung: Ngô Bích Ngọc.... - H. : Lý luận Chính trị, 2014. - 139tr. ; 21cm. Ký hiệu: 305.060597/ NGH307V.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở; nghiệp vụ công tác công đoàn và vận động công nhân, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.

7. Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Đỗ Ngọc Ninh, Đặng Đình Phú, Ngô Bích Ngọc... ; Chỉnh sửa, bổ sung: Ngô Huy Tiếp.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 342tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075/ NH556V.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về Học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản như nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản; Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh đầu tiên của Đảng, quá trình lãnh đạo của Đảng qua các thời kì: đấu tranh giành chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kì đổi mới.

8. Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 418tr. ; 21cm. Ký hiệu: 347.597/ PH109L.

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử: bảo vệ quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, chuyển quyền sử dụng đất và hướng xử lý tranh chấp, chuyển quyền sử dụng đất có liên quan đến chính sách cải tạo của Nhà nước, quyền thừa kế, xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu...

9. Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại : Sách tham khảo / Lưu Thuý Hồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 239tr. ; 21cm. Ký hiệu: 327.597/ NG404G.

Tóm tắt: Khái quát về hệ thống quan hệ quốc tế và ngoại giao đa phương; ngoại giao đa phương đương đại trên các lĩnh vực và thực tiển của Việt Nam; ngoại giao đa phương trong thập niên tới và một số kiến nghị cho Việt Nam.

10. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít / Ch.b.: Nguyễn Thế Nghĩa, Thái Thị Thu Hương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 447tr. ; 21cm. Ký hiệu: 335.411/ NH556V.

Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và phát triển của triết học Mácxít. Tìm hiểu về thế giới quan và thế giới quan khoa học duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; phép biện chứng của thực tiễn và nhận thức lý luận; lý luận hình thái kinh tế - xã hội; những động lực phát triển của xã hội; triết học Mácxít về con người và vấn đề xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề triết học trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam...

 


Cấp tài khoản Guest cho bạn đọc ngoài viện
Để tạo điều kiện cho bạn đọc ngoài Viện có thể khai thác nguồn tư liệu số của Thư viện khoa học - Viện khoa học tổ chức nhà nước, chúng tôi cung cấp cho độc giả một tài khoản Guest.
10 cuốn sách hay đáng đọc trong năm 2016
Tác giả, nhà phê bình, nhà báo Jane Ciabattari đã đưa ra lựa chọn những cuốn sách hay đáng để đọc nhất trong năm 2016 đăng tải trên trang BBC.
20-24/4/2016, Hội sách tại Công viên thống nhất - Hà Nội
Từ ngày 20 – 24/04/2016, Hội sách lớn chào mừng ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức tại công viên Thống nhất (Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hứa hẹn rất nhiều những trải nghiệm thú vị.
Khách sạn đặc biệt dành cho những người yêu sách
Là tín đồ mê sách và muốn đắm chìm trong những quyển sách cả ngày, một khách sạn mang chủ đề “Book and Bed” ở Nhật Bản hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của du khách.
Ra mắt ấn bản mới "Sống mòn" và "Đôi mắt" của Nam Cao
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nam Cao (1915 - 1951), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn bản mới tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” - tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn.
Khai mạc Hội sách Mùa thu 2015 với thông điệp xây dựng Tủ sách gia đình
Hội sách mùa thu 2015 khai mạc sáng ngày 29/10/2015, tại Hà Nội với thông điệp “sách cho mọi người” và hướng đến xây dựng “Thư viện gia đình”, “Tủ sách gia đình”.