Danh mục tài liệu tham khảo tháng 5 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang (ch.b.), Võ Thị Mỹ Hương. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 356tr. ; 21cm. Ký hiệu: 343.59703/ PH109L.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về giám sát tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về tổ chức hệ thống giám sát tài chính ở nước ta, bao gồm giám sát về ngân hàng, thị trường chứng khoán và hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2. Phát triển đất nước thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên khảo / Nguyễn Kế Tuấn (ch.b.), Mai Ngọc Cường, Hồ Đức Hùng.... - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 471tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. Ký hiệu: 330.9597/ PH110T.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của quá trình phát triển nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phân tích thực trạng cũng như đưa ra các phương hướng, giải pháp để phát triển Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

3. Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 180tr. ; 15cm. Ký hiệu: 959.704092/ H450C.

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của tác giả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cống hiến vô cùng to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

4. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 6. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 160tr. ; 15cm. Ký hiệu: 335.4346/ H419C.

Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch về con người, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết và những đạo đức cao thượng của Người mà chúng ta cần noi theo.

5. Vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN. - H. : Nxb. Công thương, 2013. - 437tr. : minh hoạ ; 24cm. Ký hiệu: 337.597059/ V103T.

Tóm tắt: Tổng quan về ASEAN và việc hợp tác kinh tế thương mại của Việt Nam với ASEAN và ASEAN+6. Giới thiệu về cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cũng như triển vọng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN trong bối cảnh thiết lập AEC vào năm 2015.

6. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s., chỉnh sửa, bổ sung: Nguyễn Văn Giang, Cao Thanh Vân, Đặng Đình Phú.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 215tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075/ NGH307V.

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; công tác Đảng viên; công tác cán bộ; tổ chức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ và đại hội Đảng bộ; công tác tư tưởng; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát; công tác của cấp uỷ Đảng ở cơ sở và của người Bí thư; công tác văn phòng và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở.

7. Cầm quyền khoa học : Sách tham khảo / Hoàng Văn Hổ ch.b. ; Dịch: Hải Anh... ; Nguyễn Quang Vinh h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 595tr. ; 21cm. Ký hiệu: 342.597/ PH121Đ.

Tóm tắt: Khái quát quan điểm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trình bày tóm tắt ý nghĩa quan trọng của cầm quyền khoa học và nêu rõ qui luật, tư tưởng, phương pháp và kinh nghiệm vận dụng cầm quyền khoa học. Một số vấn đề xây dựng năng lực cầm quyền của đảng cầm quyền và xây dựng đảng cầm quyền.

8. Giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 271tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 362.959/ GI-103Q.

Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin. Thực trạng an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin từ những năm 1990 đến nay. Kinh nghiệm giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin và bài học tham khảo cho Việt Nam.

9. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người / Đặng Dũng Trí, Hoàng Văn Nghĩa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 495tr. ; 24cm. Ký hiệu: 335.5/ CH500N.

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển và quan điểm Macxit về quyền con người, đề cập sâu sắc đến quyền con người trong Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu và một số nước xã hội chủ nghĩa thời kỳ cải cách đổi mới. Đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của Chủ nghĩa xã hội hiện thực vào sự phát triển pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như những vấn đề đương đại của Chủ nghĩa xã hội và quyền con người.

10. Á - Phi - Mỹ Latin trong thế kỷ XXI / Nguyễn Trường. - H. : Tri thức, 2015. - 515tr. ; 24cm. Ký hiệu: 320.91/ AS100P.

Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, chính trị Hoa Kỳ trong thế kỉ XXI và một số vấn đề chính trị vào đầu thế kỉ XXI của các nước Châu Á - Phi - Mỹ Latin như: chiến tranh, trật tự thế giới mới, vấn nạn nguyên tử, biến đổi khí hậu, vấn đề biển Đông, tài nguyên, đối ngoại....