Danh mục tài liệu tham khảo tháng 8 năm 2015
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính : Sách chuyên khảo / Phạm Đức Chính, Ngô Thành Can. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 506tr. ; 21cm. Ký hiệu: 351.9597/ PH561P.

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống và việc xử lí các tình huống cụ thể trong quản lí hành chính nhà nước về các lĩnh vực như: đất đai, đầu tư, xây dựng, giao thông, giáo dục, đào tạo... và phân tích những nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

2. chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trịnh Thị Xuyến (ch.b.), Ngô Huy Đức, Đinh Thị Hà.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 247tr. ; 21cm. Ký hiệu: 346.132309597/ C460C.

Tóm tắt: Lý luận về cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Thực trạng cơ chế đảm bảo quyền tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng nhũng ở Việt Nam hiện nay. Phương hướng và giải pháp trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng.

3. Xây dựng nông thôn mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Văn Phúc, Hồ Xuân Hùng, Phạm Tất Thắng.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 478tr. : bảng ; 21cm. Ký hiệu: 307.7209597/ X126D.

Tóm tắt: Gồm các bài viết của các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan trung ương, các địa phương, các ngành, các cấp về xây dựng nông thôn mới, với những nội dung về những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nông thôn mới cũng như thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

4. Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Oanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 226tr. ; 21cm. Ký hiệu: 304.2309597/ M452Q.

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm cơ bản về mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững. Quan điểm, hiện trạng, phương hướng và một số giải pháp cơ bản của Đảng và Nhà nước ta đối với mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam.

5. Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay / Lê Hữu Tầng (ch.b.), Dương Phú Hiệp, Phạm Văn Đức.... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 194tr. ; 21cm. Ký hiệu: 335.4346/ M458S.

Tóm tắt: Hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội. Một số thành tố trong "mục tiêu chung của toàn dân tộc " trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

6. Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay / B.s.: Đinh Ngọc Thạch, Thái Thị Thu Hương, Cung Thị Tuyết Mai.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 550tr. ; 21cm. Ký hiệu: 335.43/ S552S.

Tóm tắt: Gồm những bài viết của các tác giả về giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới / Vũ Kiều Oanh. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 215tr. ; 21cm. Ký hiệu: 342.08/CH250Đ.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Giới thiệu một số chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới. Nhận xét tổng quan chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân các nước và vấn đề hoàn thiện chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản ở Việt Nam.

8. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011 - 2020 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Nhung (ch.b.), Hoàng Thị Thanh Nhàn, Võ Thị Minh Lệ.... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 214tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 337.1/ X500H.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề bảo hộ trong nền kinh tế thế giới từ sau chiến tranh lạnh đến nay; mối liên hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế và một số lĩnh vực khác cũng như tác động của nó; triển vọng của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011 – 2020.

9. Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới / B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Quang (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 227tr. ; 21cm. Ký hiệu: 070.1/ C101L.

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử, nội dung và thực trạng tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Một số vấn đề cần bổ sung, phát triển và giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

10. Một số vấn đề về bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới : Sách tham khảo / Nguyễn Vĩnh Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 302tr. ; 21cm. Ký hiệu: 355.0330597/ M458S.

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về bảo vệ tổ quốc và mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong thời kỳ mới. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".