CÔNG CHỨC CÔNG VỤ

1- Xây dựng nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2- Về đổi mới, hoàn thiện phương pháp đánh giá công chức ở nước ta hiện nay

3- Phân định cán bộ và công chức- vấn đề cơ bản và quan trọng để đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức

4- Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ, công chức

5- Sự nghiệp phát triển đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu chung về tiêu chuẩn cán bộ, công chức

6- Một số vấn đề về việc thực hiện tiêu chuẩn cán bộ công chức hiện nay

7-Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

8- Nâng cao vai trò của nhân dân trong quá trình ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

9- Thông tin với việc ra quyết định của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

10-Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

11-Nhận thức về tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ

12-Cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân

13-Duy trì động lực và hiệu xuất làm việc của cán bộ, công chức trong bối cảnh cải cách hành chính

14-Hoàn thiện chính sách pháp luật về tuyển dụng sử dụng và đãi ngộ Nhân Tài ở Việt Nam

15-Xây dựng Chiến lược quốc gia về trọng dụng và đãi ngộ nhân tài

16-Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chính Minh về thu hút, trọng dụng và giải pháp đẩy mạnh thu hút trọng dụng nhân tài ở Việt Nam

17- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ

18-Quảng Bình đổi mới sáng tạo

19-Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và Kinh nghiệm quốc tế

20-Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công của Singapore và gợi mở đối với Việt Nam

21-Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở Singapore

22-Kinh nghiệm phát triển đội ngũ công chức của CHLB Đức

23-Kinh nghiệm quản lý đội ngũ công chức cấp cơ sở của CHLB Đức và gợi mở cho Việt Nam

24-Cơ chế giám sát nội bộ với việc thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước

25-Giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát nội bộ đối với việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước

26-Quan điểm và định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ

27-Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam

28-Một số mô hình cải cách thực thi công chức công vụ trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

29-Hoàn thiện chế độ nâng cao chất lượng thực thi công vụ

30-Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

31-Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

 


Bài liên quan
Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.