Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Hiện nay, việc cải tiến chính sách tiền lương nói chung và hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp nói riêng ở nước ta đã trở thành đòi hỏi khách quan, nhu cầu cấp bách của toàn xã hội bởi chính sách tiền lương hiện hành còn nhiều hạn chế dẫn tới việc không khuyến khích người lao động nâng cao trình độ.
 

Mã số: ĐTĐL-2003/24

Năm đăng ký: 2004

Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều

Thư ký khoa học: CN. Đoàn Cường

Năm nghiệm thu: 2005

Xếp loại: Xuất sắc

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là do chiến tranh và điều kiện kinh tế, Nhà nước ta vẫn luôn chú trọng đến các chính sách tiền lương, thường xuyên tiến hành cải tiến các chế độ chính sách liên quan đến vấn đề tiền lương, góp phần tích cực thúc đẩy nền kinh tế phát triển và cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức. Chế độ tiền lương mới gần đây (tháng 4-1993) đến nay đã hơn 10 năm và trong 10 năm đó nền kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi, kinh tế tăng trưởng mạnh, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao. Mặc dù trong giai đoạn đầu, chế độ tiền lương mới đã phát huy được những tác dụng nhất định, nhưng càng về sau nó càng trở nên lạc hậu, bộc lộ nhiều nhược điểm và trở thành yếu tố kìm hãm động lực làm việc của người lao động. Các nghiên cứu, đánh giá gần đây về các chính sách tiền lương hiện hành đã chỉ ra những hạn chế, như: quá nhiều thang, bảng lương, nhiều bậc treo, thang, bảng lương không khuyến khích người lao động nâng cao trình độ. Vì thế, cải tiến chính sách tiền lương nói chung và hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp nói riêng ở nước ta đã trở thành đòi hỏi khách quan, nhu cầu cấp bách của toàn xã hội.

Để có cơ sở cải cách tiền lương trong giai đoạn tới đòi hỏi phải nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn. Đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới” được thực hiện để nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

a) Mục tiêu

- Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để thiết kế hệ thống thang, bảng lương và các chế độ phụ cấp mới theo chương trình cải cách tiền lương nhà nước giai đoạn 2004-2005.

- Đề xuất thiết kế hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới áp dụng đối với cán bộ, công chức trong khu vực nhà nước.

b) Nhiệm vụ

- Làm rõ cơ sở lý luận về thiết kế hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp mới.

- Làm rõ cơ sở thực tiễn thông qua đánh giá thực trạng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp hiện hành.

- Nghiên cứu thiết kế hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp mới.

- Khuyến nghị hệ thống các giải pháp để ứng dụng hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp.

3. Nội dung nghiên cứu kết cấu của báo cáo tổng hợp

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu làm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học cho việc thiết kế hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp đối với các đối tượng hưởng lương nước ta hiện nay.

Chương 2: Thực trạng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương hiện hành (năm 1993).

Chương 3: Quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm thiết kế hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương mới.

4. Những đề xuất, kiến nghị

Các nguyên tắc và quan điểm về thiết kế thang lương, bảng lương:

- Việc cải tiến hệ thống thang lương, bảng lương phải nằm trong khung chung về cải tiến chế độ tiền lương và phục vụ mục tiêu chiến lược đề án cải cách tiền lương của nhà nước.

- Việc thiết kế các thang, bảng lương mới phải dựa trên những cơ sở khoa học và kế thừa những tiến bộ của hệ thống thang, bảng lương trước đây đồng thời khắc phục những hạn chế của các thang, bảng lương cũ.

- Thang, bảng lương và phụ cấp mới phải bao quát được các ngành, các lĩnh vực và các đối tượng liên quan, nhưng không quá phức tạp, chồng chéo lẫn nhau và có sự cân đối hài hoà, bảo đảm các tương quan giữa các đối tượng, các ngành và lĩnh vực.

- Cải tiến tiền lương nói chung và cải tiến hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp nói riêng liên quan, đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, vì thế, không thể giải quyết ngay mọi vấn đề mà phải từng bước, có trọng điểm.

Việc thiết kế thang lương, bảng lương phải bảo đảm một số nguyên tắc chủ yếu sau:

Một là, thang lương, bảng lương phải góp phần vào việc trả lương theo chất lượng lao động và khuyến khích nâng cao trình độ của người lao động.

Hai là, thang lương, bảng lương phải trở thành công cụ để khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Họ tích cực học tập bằng mọi cách để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, không chạy theo chức vụ, yên tâm làm việc lâu dài ở những ngành nghề, nơi làm việc quan trọng nhưng có thể nặng nhọc, ít hấp dẫn và khó khăn gian khổ… nhằm bảo đảm đủ nguồn lao động cung cấp cho nhu cầu công việc và làm việc với năng suất lao động ngày càng cao và chất lượng công việc ngày càng tốt.

Ba là, thang lương, bảng lương phải được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, tránh trùng lặp và có sự phân biệt rõ ràng giữa các bậc, các loại ngạch. Muốn vậy, từ nhiều thang lương, bảng lương hiện nay với sự phân biệt chưa đáng kể, cần thu gọn thành một số thang lương, bảng lương cần thiết, có sự phân biệt vừa có tác dụng thu hút lao động, khuyến khích tăng năng suất lao động, vừa có tác dụng sắp xếp chuyển đổi từ các thang, bảng lương cũ sang các thang, bảng lương khi cải tiến tiền lương.

Bốn là, thang lương, bảng lương cần được áp dụng đúng trong lĩnh vực hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang và được tham khảo vận dụng ở các lĩnh vực khác. Lĩnh vực hành chính nhà nước (bao gồm cả công chức chuyên môn ở cơ sở), Đảng và các đoàn thể, toà án, kiểm sát, thanh tra, kiểm tra… cần được thực hiện nghiêm chỉnh đúng các hệ số và các vấn đề khác đã quy định; các lĩnh vực khác tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể thực hiện đúng hoặc có thể tham khảo các hệ số đã quy định để áp dụng linh hoạt như ở các lĩnh vực sự nghiệp có thu, doanh nghiệp nhà nước và các khu vực khác.

Trên cơ sở các quan điểm và nguyên tắc trong việc thiết kế thang, bảng lương, đề tài đã đưa ra các phương hướng, giải pháp thiết kế và thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới đối với từng loại đối tượng cán bộ, công chức. Đối với mỗi đối tượng, đề tài đều đưa ra từ 2 phương án trở lên, có phân tích, kiến nghị cho từng phương án, từ đó có cơ sở cho việc lựa chọn được phương án phù hợp nhất. Các đối tượng cán bộ, công chức được đề tài phân chia theo các nhóm sau: cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (bao gồm: chức vụ lãnh đạo bầu cử và bổ nhiệm trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng vũ trang); nhóm công chức hành chính (bao gồm: cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm từ thứ trưởng trở xuống); nhóm viên chức chuyên môn nghiệp vụ các ngành sự nghiệp. Ngoài ra đề tài còn kiến nghị, đề xuất các phương án đối với thang, bảng lương mới và cách tính phụ cấp của Quốc phòng (bao gồm: sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp (quân đội), chuyên môn kỹ thuật (công an); công nhân, viên chức quốc phòng - an ninh) và của doanh nghiệp (các đối tượng lao động: giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng; viên chức chuyên môn nghiệp vụ; công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh).


Giới thiệu về Thư viện Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Thư viện của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xây dựng, đẩy mạnh, phát triển thư viện số, hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ.