LegoWeb-ContentBrowser [1] 

Danh mục tài liệu tham khảo tháng 12 năm 2015
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Đào. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 247tr. ; 21cm. Ký hiệu: 352.309597/ T312H.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyết định hành chính; tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; mối liên hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý; bảo đảm tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; thực trạng và giải pháp về tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính trong giai đoạn hiện nay.

2. Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), Nguyễn Mạnh Chủ, Ngô Thị Kim Dung.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 195tr. ; 21cm. Ký hiệu: 351.01/ KH401H.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tâm lý học quản lý. Phân tích những đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

3. Về minh bạch hoá hoạt động chính quyền địa phương : Sách chuyên khảo / Trần Thị Diệu Oanh (ch.b.), Lương Thanh Cương, Bùi Thị Thanh Thuý.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 223tr. ; 21cm. Ký hiệu: 320.809597/ V250M.

Tóm tắt: Phân tích thực trạng minh bạch hoạt động chính quyền địa phương về quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật, về nội dung văn bản pháp luật, về hoạt động giám sát tại các kỳ họp, các đoàn giám sát, về thủ tục hành chính, quản lý cán bộ, công chức, tài chính công ở nước ta hiện nay. Đưa ra các giải pháp tăng cường minh bạch hoá hoạt động của chính quyền địa phương.

4. Giáo trình quản lý phát triển địa phương / Đàm Văn Nhuệ, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Cúc (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 503tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 338.9597/ GI-108T.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý phát triển địa phương; mô hình hoá, tăng trưởng kinh tế và quan hệ kinh tế giữa các địa phương; phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương; hoạch định chiến lược phát triển tổng thể kinh tế xã hội địa phương...

5. Quản lý học đại cương / Nguyễn Hữu Hải (ch.b.), Đặng Khắc Ánh, Hoàng Mai..... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 658/ QU105L.

Tóm tắt: Đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất về quản lý và nhà quản lý; các tư tưởng, học thuyết, nguyên tắc, phương pháp, quyết định quản lý; thông tin và chức năng trong quản lý; quản lý sự thay đổi

6. Một số vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay : Sách tham khảo / Phan Văn Hùng (ch.b.), Phan Hữu Dật, Đoàn Minh Huấn.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 351tr. : bảng ; 21cm. Ký hiệu: 305.8009597/ M458S.

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay; các yếu tố chủ yếu tác động đến quan hệ dân tộc, nguồn gốc bất bình đẳng và xung đột dân tộc; chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta cùng một số định hướng chính sách dân tộc trong thời gian tới; vấn đề nghèo, khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc, các vùng dân tộc; vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở và tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

7. Một số giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên : Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Trà, Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Thị Thu Hồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 223tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075 M458S.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực trạng cũng như giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong thời gian tới.

8. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng và văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 174tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075 QU600Đ.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn qui định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 và quyết định số 68 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng và văn bản hướng dẫn thực hiện.

9. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Nguyễn Thị Như Hà, Phạm Thị Khanh, An Như Hải.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 454tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075/ Đ561L.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng và phát triển nền văn hoá, quan điểm về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh...

10. Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 258tr. ; 21cm. Ký hiệu: 345.597 CH250Đ.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chế định các biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự Việt Nam. Những quy phạm pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chế định các biện pháp ngăn chặn và thực tiễn áp dụng. Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế định các biện pháp ngăn chặn nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng.Danh mục tài liệu tham khảo tháng 12 năm 2015
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...

1. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Đào. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 247tr. ; 21cm. Ký hiệu: 352.309597/ T312H.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyết định hành chính; tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; mối liên hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý; bảo đảm tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; thực trạng và giải pháp về tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính trong giai đoạn hiện nay.

2. Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), Nguyễn Mạnh Chủ, Ngô Thị Kim Dung.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 195tr. ; 21cm. Ký hiệu: 351.01/ KH401H.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tâm lý học quản lý. Phân tích những đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

3. Về minh bạch hoá hoạt động chính quyền địa phương : Sách chuyên khảo / Trần Thị Diệu Oanh (ch.b.), Lương Thanh Cương, Bùi Thị Thanh Thuý.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 223tr. ; 21cm. Ký hiệu: 320.809597/ V250M.

Tóm tắt: Phân tích thực trạng minh bạch hoạt động chính quyền địa phương về quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật, về nội dung văn bản pháp luật, về hoạt động giám sát tại các kỳ họp, các đoàn giám sát, về thủ tục hành chính, quản lý cán bộ, công chức, tài chính công ở nước ta hiện nay. Đưa ra các giải pháp tăng cường minh bạch hoá hoạt động của chính quyền địa phương.

4. Giáo trình quản lý phát triển địa phương / Đàm Văn Nhuệ, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Cúc (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 503tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 338.9597/ GI-108T.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý phát triển địa phương; mô hình hoá, tăng trưởng kinh tế và quan hệ kinh tế giữa các địa phương; phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương; hoạch định chiến lược phát triển tổng thể kinh tế xã hội địa phương...

5. Quản lý học đại cương / Nguyễn Hữu Hải (ch.b.), Đặng Khắc Ánh, Hoàng Mai..... - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. Ký hiệu: 658/ QU105L.

Tóm tắt: Đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất về quản lý và nhà quản lý; các tư tưởng, học thuyết, nguyên tắc, phương pháp, quyết định quản lý; thông tin và chức năng trong quản lý; quản lý sự thay đổi

6. Một số vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay : Sách tham khảo / Phan Văn Hùng (ch.b.), Phan Hữu Dật, Đoàn Minh Huấn.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 351tr. : bảng ; 21cm. Ký hiệu: 305.8009597/ M458S.

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay; các yếu tố chủ yếu tác động đến quan hệ dân tộc, nguồn gốc bất bình đẳng và xung đột dân tộc; chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta cùng một số định hướng chính sách dân tộc trong thời gian tới; vấn đề nghèo, khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc, các vùng dân tộc; vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở và tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

7. Một số giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên : Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Trà, Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Thị Thu Hồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 223tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075 M458S.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực trạng cũng như giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong thời gian tới.

8. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng và văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 174tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075 QU600Đ.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn qui định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 và quyết định số 68 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng và văn bản hướng dẫn thực hiện.

9. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Nguyễn Thị Như Hà, Phạm Thị Khanh, An Như Hải.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2015. - 454tr. ; 21cm. Ký hiệu: 324.2597075/ Đ561L.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng và phát triển nền văn hoá, quan điểm về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh...

10. Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 258tr. ; 21cm. Ký hiệu: 345.597 CH250Đ.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chế định các biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự Việt Nam. Những quy phạm pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chế định các biện pháp ngăn chặn và thực tiễn áp dụng. Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế định các biện pháp ngăn chặn nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng.


Danh mục tài liệu tham khảo tháng 6 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 5 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 04 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 03 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...
Danh mục tài liệu tham khảo tháng 02 năm 2016
Thư viện Viện khoa học tổ chức nhà nước hiện có khoảng hơn 1000 đầu sách Tiếng Việt thuộc các lĩnh vực: Pháp luật, Chính trị xã hội, Khoa học Hành chính...